Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trong một số trường hợp

Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trong một số trường hợp

Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cho trường hợp kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trong trường hợp kê khai bổ sung, điều chỉnh chỉ làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ (không phát sinh số thuế GTGT phải nộp):

Chú ý:

Trong trường hợp Người nộp thuế lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh chỉ làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ (không phát sinh số thuế GTGT phải nộp/,) thì:

+ Không phải nộp bổ sung số thuế sau khi kê khai bổ sung, điều chỉnh;

+ Không tính phạt nộp chậm tiền thuế GTGT.

+ Số thuế GTGT không được khấu trừ của kỳ kê khai bổ sung, điều chỉnh, người nộp thuế kê khai vào chỉ tiêu – Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh.

Trong phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.0, trên Tờ khai thuế GTGT (khai thuế theo phương pháp khấu trừ), chỉ tiêu 37 là chỉ tiêu điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước.

Ví dụ:

Công ty E vào tháng 8/2011 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 1/2011 làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ từ 200 triệu đồng xuống còn 100 triệu đồng (giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ 100 triệu đồng) thì:

+ Không phải nộp số thuế GTGT 100 triệu đồng;

+ Không phải tính phạt chậm nộp;

+ Điều chỉnh giảm số thuế GTGT không được khấu trừ của tháng 1/2011 vào tờ khai thuế GTGT của tháng 8/2011, tháng lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh (kê khai điều chỉnh vào chỉ tiêu 37– Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước).

Hồ sơ Công ty E nộp cho cơ quan thuế:

– Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ 100 triệu đồng của kỳ kê khai thuế GTGT tháng 1/2011;

Hướng dẫn lập hồ sơ kê khai bổ sung trên HTKK 3.0

– Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2011 đã điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ 100 triệu đồng;

– Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s