Cách đọc báo cáo kết quả kinh doanh

Hướng dẫn cách đọc báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh có 2 phần, phần I_ Lãi, lỗ là phần các công ty đại chúng công bố cho các nhà đầu tư.

Công thức chung của phần này là Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí.

Kết cấu Báo cáo kết quả kinh doanh Phần Lãi, lỗ chia hoạt động một doanh nghiệp thành 3 loại: hoạt động sản xuất kinh doanh chính, hoạt động về tài chính và hoạt động khác (không thường xuyên).

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính thể hiện qua 3 chỉ tiêu chính: Doanh thu (thuần) bán hàng và cung cấp dịch vụ, Giá vốn hàng bán và Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng.

Lợi nhuận gộp từ bán hàng = Doanh thu thuần bán hàng – Giá vốn hàng bán.

Chỉ tiêu này cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh chính mang về bao nhiêu tiền. Lợi nhuận gộp tăng có thể do doanh thu thuần tăng hoặc giá vốn hàng bán giảm.

 

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

 
2 Các khoản giảm trừ doanh thu  
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (1) -(2)
4 Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp  
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (3) -(4)

 

 

Hoạt động tài chính: thể hiện qua 2 chỉ tiêu: Doanh thu tài chính và Chi phí tài chính.

 

Doanh thu tài chính có từ các nguồn: như lãi tiền gửi, lãi nhận từ việc đầu tư, mua bán trái phiếu, cổ phiếu,…

 

Chi phí tài chính: Gồm có chi phí lãi vay, chi phí dự phòng các khoản đầu tư tài chính, lỗ từ đầu tư tài chính, lỗ do chênh lệch tỷ giá,…

 

1 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ  
2 Doanh thu tài chính  
3 Chi phí tài chính  
4 Chi phí bán hàng  
5 Chi phí quản lý doanh nghiệp  
6 Lợi nhuận thuần từ kinh doanh (6) = (1) + (2) – (3) – (4) – (5)
 

 

 

1 Lợi nhuận thuần từ kinh doanh  
2 Thu nhập khác  
3 Chi phí khác  
4 Lợi nhuân từ hoạt động khác (4)= (2) – (3)
 

 

 

5 Lợi nhuận trước thuế (5) = (1) + (4)

 

 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanhlà chỉ tiêu thế hiện kết quả nhận được từ hai hoạt động bán hàng và tài chính, sau khi trừ đi Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp.

 

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh = Lợi nhuận gộp từ bán hàng + (Doanh thu tài chính – Chi phí tài chính) – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

 

Hoạt động khác: thể hiện qua hai chỉ tiêu Thu nhập khác và Chi phí khác.

 

Thu nhập khác có nguồn từ: lãi thanh lý, nhượng bán tài sản, hoặc là được bồi thường… và ngược lại Chi phí khác có nguồn từ lỗ thanh lý, nhượng bán tài sản, phải bồi thường do vi phạm hợp đồng,…

 

Lợi nhuận trước thuế = Lợi nhuận thuần từ kinh doanh + (Doanh thu khác – Chi phí khác).

 

 

Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế –  Chi phí thuế thu nhập hiện hành phải nộp

 

Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh trong 1 kỳ cho ta thấy hoạt động nào đóng góp nhiều nhất vào lợi nhuận của doanh nghiệp. Thông thường hoạt động chính phải đóng góp lớn nhất.

 

Khi so sánh với các kỳ trước đó, ta có thể thấy biến động tăng hay giảm của từng hoạt động. Thông thường hoạt động sản xuất kinh doanh chính tăng là tốt.

Kế toán hà nội khai giảng thường xuyên các lớp học kế toán thực hành lập báo cáo tài chính trên 100% chứng từ thực tế

liên hệ Ms Nhung: 0988 043 053

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s