Thủ tục hủy hóa đơn

Quy trình thủ tục hủy hóa đơn xảy ra trong các trường hợp sau:

  • Doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh, có hoá đơn chưa sử dụng hết phải thực hiện thủ tục huỷ hoá đơn.
  • Để thực hiện thủ tục hủy hóa đơn cần phải lập biên bản huỷ hoá đơn có chữ ký của giám đốc doanh nghiệp (trường hợp không phải là giám đốc doanh nghiệp thì người ký trên biên bản phải có giấy uỷ quyền có đóng dấu và chữ ký của giám đốc doanh nghiệp) và đại diện cơ quan thuế.
  • Thủ tục hủy hóa đơn đối với hóa đơn viết sai thì: phải gạch chéo các liên của tờ hóa đơn, và ghi chữ hủy bỏ vào các liên của hóa đơn. Tuyệt đối không được xé rời khỏi quyển hóa đơn mà phải lưu giữ đầy đủ các liên để thanh toán số hủy bỏ với cơ quan thuế (tờ hóa đơn này được thể hiện trên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng ở cột số tổn thất khác).
  • Thủ tục hủy hóa đơn trong trường hợp hóa đơn đã xé rời khỏi quyển và giao cho người mua rồi sau đó mới phát hiện viết sai như: sai tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua hoăc ghi sai số lượng, đơn giá, giá thanh toán, thuế suất…thì: hai bên mua và bán phải lập biên bản ghi rõ nội dung sai, số ký hiệu, sêri, ngày… tháng… năm… của hóa đơn ghi sai đó, thu hồi đủ các liên của tờ hóa đơn sau đó gạch chéo ghi chữ hủy bỏ và lưu trên quyển hóa đơn, đồng thời bên bán phải lập hóa đơn mới giao cho khách hàng và ghi ngay trên tờ hóa đơn mới “thay thế tờ hóa đơn số ký hiệu, sêri, ngày… tháng… năm… ” của tờ hóa đơn hủy bỏ. Bên mua, bên bán hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số hóa đơn hủy bỏ.

Mời bạn tham gia lớp học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế

Liên hệ Ms Nhung: 0988 043 053

Advertisements

Cách đọc báo cáo kết quả kinh doanh

Hướng dẫn cách đọc báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh có 2 phần, phần I_ Lãi, lỗ là phần các công ty đại chúng công bố cho các nhà đầu tư.

Công thức chung của phần này là Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí.

Kết cấu Báo cáo kết quả kinh doanh Phần Lãi, lỗ chia hoạt động một doanh nghiệp thành 3 loại: hoạt động sản xuất kinh doanh chính, hoạt động về tài chính và hoạt động khác (không thường xuyên).

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính thể hiện qua 3 chỉ tiêu chính: Doanh thu (thuần) bán hàng và cung cấp dịch vụ, Giá vốn hàng bán và Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng.

Lợi nhuận gộp từ bán hàng = Doanh thu thuần bán hàng – Giá vốn hàng bán.

Chỉ tiêu này cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh chính mang về bao nhiêu tiền. Lợi nhuận gộp tăng có thể do doanh thu thuần tăng hoặc giá vốn hàng bán giảm.

 

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

 
2 Các khoản giảm trừ doanh thu  
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (1) -(2)
4 Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp  
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (3) -(4)

 

 

Hoạt động tài chính: thể hiện qua 2 chỉ tiêu: Doanh thu tài chính và Chi phí tài chính.

 

Doanh thu tài chính có từ các nguồn: như lãi tiền gửi, lãi nhận từ việc đầu tư, mua bán trái phiếu, cổ phiếu,…

 

Chi phí tài chính: Gồm có chi phí lãi vay, chi phí dự phòng các khoản đầu tư tài chính, lỗ từ đầu tư tài chính, lỗ do chênh lệch tỷ giá,…

 

1 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ  
2 Doanh thu tài chính  
3 Chi phí tài chính  
4 Chi phí bán hàng  
5 Chi phí quản lý doanh nghiệp  
6 Lợi nhuận thuần từ kinh doanh (6) = (1) + (2) – (3) – (4) – (5)
 

 

 

1 Lợi nhuận thuần từ kinh doanh  
2 Thu nhập khác  
3 Chi phí khác  
4 Lợi nhuân từ hoạt động khác (4)= (2) – (3)
 

 

 

5 Lợi nhuận trước thuế (5) = (1) + (4)

 

 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanhlà chỉ tiêu thế hiện kết quả nhận được từ hai hoạt động bán hàng và tài chính, sau khi trừ đi Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp.

 

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh = Lợi nhuận gộp từ bán hàng + (Doanh thu tài chính – Chi phí tài chính) – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

 

Hoạt động khác: thể hiện qua hai chỉ tiêu Thu nhập khác và Chi phí khác.

 

Thu nhập khác có nguồn từ: lãi thanh lý, nhượng bán tài sản, hoặc là được bồi thường… và ngược lại Chi phí khác có nguồn từ lỗ thanh lý, nhượng bán tài sản, phải bồi thường do vi phạm hợp đồng,…

 

Lợi nhuận trước thuế = Lợi nhuận thuần từ kinh doanh + (Doanh thu khác – Chi phí khác).

 

 

Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế –  Chi phí thuế thu nhập hiện hành phải nộp

 

Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh trong 1 kỳ cho ta thấy hoạt động nào đóng góp nhiều nhất vào lợi nhuận của doanh nghiệp. Thông thường hoạt động chính phải đóng góp lớn nhất.

 

Khi so sánh với các kỳ trước đó, ta có thể thấy biến động tăng hay giảm của từng hoạt động. Thông thường hoạt động sản xuất kinh doanh chính tăng là tốt.

Kế toán hà nội khai giảng thường xuyên các lớp học kế toán thực hành lập báo cáo tài chính trên 100% chứng từ thực tế

liên hệ Ms Nhung: 0988 043 053

Trích khấu hao tài sản cố định như thế nào

 Trích khấu hao tài sản cố định như thế nào

Câu hỏi : Nay tôi có một số vấn đề về khấu hao tài sản cố định cần nhờ sự tư vấn:

1/ Doanh nghiệp có những tài sản cố định ,có hóa đơn chứng từ về các tài sản này hợp lệ và đầy đủ ,trong năm 2010 đơn vị có tiến hành trích khấu hao các tài sản cố định này để đưa vào chi phí .Vừa qua đơn vị được cơ quan thuế tiến hành kiểm tra quyết toán tại đơn vị có phát sinh trường hợp về chi phí trích khấu hao tại đơn vị ,cụ thể là do tình hình thực tế tại đơn vị ,nên kế toán đơn vị có trích khấu hao các tài sản cố định này theo mức khấu hao có thời gian sử dụng thấp hơn với mức trích khấu hao do cơ quan thuế đưa ra ,vì vậy có dẫn đến phát sinh chênh lệch về khoản chi phí được tính trong năm 2010.

 

-Nếu trong trường hợp kế toán đơn vị không xác định được thời gian khấu hao đúng như cơ quan thuế áp dụng, thì sau khi cơ quan thuế làm việc điều chỉnh giảm khoản chi phí khấu hao này theo đúng luật thuế TNDN , kế toán đơn vị có được ghi nhận khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ này vào “Tài sản thuế thu nhập hoãn lại”hay không ? (khoản mục chênh lệch này theo thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính ,hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán,là khoản mục chênh lệch tạm thời) hay DN bị truy thu thuế TNDN do xuất toán khoản chi phí chênh lệch tạm thời này hay không ?

 

2/ DN hoạt động sản xuất gạch Tuynel (vật liệu xây dựng ) có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 20/04/2008 ,tại địa bàn Huyện Hàm Tân ,tỉnh Bình Thuận ,như vậy DN có được áp dụng ưu đãi đầu tư theo thông tư 130 /2008/TT-BTC hay không ? -Nếu trong trường hợp DN được hưởng ưu đãi đầu tư ,vì kết quả kinh doanh lỗ nên DN không áp dụng ưu đãi đầu tư được hưởng ,nhưng sau khi cơ quan thuế kiểm tra xác định là có lãi thì DN có được áp dụng hưởng ưu đãi đầu tư hay không ?

 

Trả lời:

 

1) – Theo hướng dẫn tại thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 về Hướng dẫn thực hiện 06 chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao TSCĐ theo khung thời gian thấp hơn khung thời gian được cơ quan thuế chấp thuận (tương tự như trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu hao nhanh cho TSCĐ) sẽ phát sinh khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ và khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ này được sử dụng làm căn cứ xác định tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. Có nghĩa là doanh nghiệp vẫn tạm thời tính và nộp thuế TNDN theo khoản chi phí khấu hao được trừ áp dụng khung thời gian được cơ quan thuế chấp thuận, khoản chênh lệch giữa khoản chi phí thuế TNDN tính theo doanh nghiệp và chi phí thuế TNDN tính theo cơ quan thuế chấp thuận được ghi nhận vào tài sản thuế thu nhâp doanh nghiệp hoãn lại. Do vậy, doanh nghiệp không thể bị truy thu thuế TNDN do đã tính và ghi nhận thuế TNDN phải nộp theo đúng quy định.

 

Bạn có thể nghiên cứu kỹ hơn thông tư nêu trên để có thể hiểu rõ về trường hợp này.

 

2) – Điểm 4, Phần I – Tổ chức thực hiện tại thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định như sau:

 

“4. Doanh nghiệp thuộc diện hưởng thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước đây về thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp mà đến hết kỳ tính thuế năm 2008 nếu:

 

4.1. Chưa có doanh thu thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế; trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu kể từ năm đầu tiên có doanh thu thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.”

 

Như vậy, đối với trường hợp bạn nêu, doanh nghiệp sản xuất gạch Tuynel có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 20/04/2008 nếu là doanh nghiệp thuộc diện hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước đây về thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp thì được áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điểm 4, Phần I của thông tư nêu trên.

 

Điểm 2.8, Mục I, Phần H – Ưu đãi thuế TNDN tại thông tư nêu trên quy định:

 

“2.8. Doanh nghiệp trong thời gian đang được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra kiểm tra phát hiện tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp của thời kỳ miễn thuế, giảm thuế  thì doanh nghiệp được hưởng miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Tuỳ theo lỗi của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra áp dụng các mức xử phạt  vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.

 

– Doanh nghiệp đang trong thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế kiểm tra phát hiện số thuế thu nhập doanh nghiệp miễn thuế, giảm thuế theo quy định nhỏ hơn so với đơn vị tự kê khai thì doanh nghiệp chỉ được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo số thuế thu nhập doanh nghiệp do kiểm tra, thanh tra phát hiện. Tuỳ theo lỗi của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra áp dụng các mức xử phạt  vi phạm  pháp luật về thuế theo quy định.”

 

Như vậy đối với trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi đầu tư có kết quả kinh doanh kỳ báo cáo là lỗ, sau khi cơ quan thuế vào kiểm tra xác định là có lãi thì thì doanh nghiệp được áp dụng hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định.

 

Các trường hợp cụ thể khác về ưu đãi thuế TNDN cũng đã được nêu chi tiết tại thông tư trên.

Khai giảng khóa học báo cáo tài chính trên chứng từ thực tế

Liên hệ trung tâm kế toán hà nội

Phòng đào tạo Ms Nhung: 0988 043 053